ProRail kiest er voor om veiligheidsonderzoeken online te publiceren

Sinds 7 september 2017 publiceert ProRail haar onderzoeksrapporten ook online. NEN heeft ProRail, grondlegger van de Veiligheidsladder, gevraagd waarom ProRail besloten heeft om deze onderzoeksrapporten online beschikbaar te stellen.

ProRail doet altijd samen met de betrokken vervoerders en aannemers onderzoek naar de oorzaak van veiligheidsincidenten om er samen van te leren. Naar aanleiding van het incident wordt een feitenrapportage gemaakt. Met daarin vragen over:

  • wat ging er precies mis
  • wat kan daarvan geleerd worden,
  • en hoe kunnen vergelijkbare incidenten worden voorkomen?
    Aan de hand daarvan wordt bepaald of er diepgaand onderzoek nodig is.

Met het openbaar maken van de veiligheidsrapporten wil ProRail de ketenpartners betrekken en een stap zetten in het transparant delen van informatie en het lerend vermogen vergroten, zowel binnen ProRail en de spoorbranche als ook van organisaties daarbuiten. ProRail hoopt dat andere sectoren volgen om proactief informatie te delen en te leren van elkaars veiligheidsonderzoeken.

ProRail deelde al in brede kring via mail feitenrapporten. Voordat deze rapporten online gepubliceerd zijn, zijn de belangrijkste vervoerders, aannemers en stakeholders geïnformeerd. Tot nu toe zijn er vooral positieve reacties gekomen op het initiatief. Een aantal vervoerders heeft hun zorgen geuit.

Dit initiatief past in het vergroten van de transparantie van ProRail. Zo is ook het dashboard van ProRail op de website te vinden, is ProRail actief op social media en heeft ProRail afgelopen zomer een uitgebreide campagne gelanceerd om de maatschappij beter bekend te maken met ProRail. ProRail heeft hiervan geen concrete verwachtingen. Wel hopen ze dat andere organisaties ook hun onderzoeksrapportages gaan delen, zodat ProRail ook van hun onderzoeken kan leren.

Welke veiligheidsonderzoeken online?
Vanaf 7 september zijn de diepgaande onderzoeksrapporten op de website gepubliceerd (met terugwerkende kracht naar 2015). Het gaat hierbij om onderzoeken naar incidenten die grote impact hebben gehad of elementen in zich hadden waarvan geleerd kan worden. De onderzoeksrapporten worden altijd opgesteld in zorgvuldige afstemming met alle betrokkenen en worden standaard gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.