Pilot

Toepassing door Netbeheerder

Pilot

TenneT heeft in 2016 besloten de Veiligheidsladder toe te gaan passen in de samenwerking met haar leveranciers, als instrument om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren. TenneT specificeert het te behalen niveau van de veiligheidscultuur aan de leveranciers in de verschillende aanbestedings- en performance fases van de samenwerkingsovereenkomst.

Gezien de grote variëteit van leveranciers en werkzaamheden, heeft TenneT het systeem van de Veiligheidsladder geadopteerd, en toetst in de pilot een aantal aanvullende “producten”. De aanvulling bestaat er vooral uit dat bestaande instrumenten van de Veiligheidsladder op een andere manier worden ingezet. Deze producten zijn in de Commissie van Belanghebbenden (CvB) besproken en er is besloten dat de door TenneT voorgestelde aanvullingen op het systeem van de Veiligheidsladder in het kader van de pilot akkoord zijn. De pilot wordt door TenneT aangestuurd. Na afloop van de pilot vindt een analyse en eindbeschouwing plaats om te beslissen of en in welke vorm de aanvullingen aan het handboek worden toegevoegd.

De beslissing Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder ten behoeve van pilot legt de additionele eisen vast die worden gesteld aan leveranciers die in het kader van de pilot deelnemen. Deze eisen zijn van toepassing in aanvulling op en waar van toepassing ter vervanging van, hetgeen gespecificeerd in het Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0 en het Handboek Veiligheidsladder 3.0.

Ten behoeve van de pilot zijn de volgende producten gedefinieerd:

SAQ rapportage
Op basis van de Self Assessment Questionnaire maakt de organisatie een rapportage van de uitkomsten hiervan. Dit is een zelfverklaring door de organisatie.

SAQ Statement
In deze SAQ statement beoordeelt de LCI de aanwezigheid en kwaliteit van de SAQ, gap analyse en actieplan. De statement hoort TenneT inzicht te geven in de status van de veiligheidscultuur van de leverancier, de ambitie en een realistisch actieplan naar het vereiste niveau

Statement Ervaringsaudit
In deze ervaringsstatement beoordeelt de LCI de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheidscultuur, gap analyse en actieplan. De statement hoort TenneT inzicht te geven in de status van de veiligheidscultuur van de organisatie.